هزینه‌های آغازین

دخالت دادن ماشین‌ها، اجاره، نوشت‌افزار و همه این موارد امری رایج است.

اما در حقیقت گام‌های غلط، خطاها و یادگیری‌ها هستند که هزینه‌های آغازینِ واقعی را تشکیل می‌دهند. هزینه‌هایی که پروژه جدید برای موفقیت از آن‌ها عبور می‌کند.

این‌ها نه اشتباه، بلکه قسمتی از کار هستند.


لینک مرجع: https://seths.blog/2022/08/startup-costs/