داوطلب بودن

داوطلب بودن
داوطلب: (طَ لَ) [ ع - فا. ] (ص مر.) آن که به اراده خویش آماده شود که ک...