میشه دید ولی نمیشه صداشو در آورد!

سال‌ها پیش مجله گل آقا، این عکس رو گذاشت و نوشت:

گل آقا
گل آقا

مشکلات این مملکت مثل تصویر بالا میمونن...!

میشه دید ولی نمیشه صداشو در آورد!


سایر مطالب:

https://virgool.io/@golstar/%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-omdwncc3u4tg
https://virgool.io/@golstar/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-bl2zsvnm1bex
https://virgool.io/@golstar/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AF-mfy0jh9br6lv