زن ، زندگی ،

بخش سوم

۲. این پیشنهادهایی که برای تغییر قوانین مدنی شده و با قانون اسالم مخالف است علاوه بر مخالفت با مقتضیات روانی
و اجتماعی، باقانون اساسی نیز منطبق نمی باشد، زیرا در قانون تصریح شده است که هر قانون مخالف قوانین اسالمی،
قانونیت ندارد صرف نظر از مذهب، خود قانون اساسی برای افراد کشور مقدس است .
3. اگر از معایب این پیشنهادها و مخالفت با قانون اساسی هم بگذریم این مسأله قابل انکار نیست که الان نیرومندترین
عاطفه ای که بر روحیه مردم ایران حکومت می کند، عاطفه مذهبی می باشد. این قوانین با این زمینه روانی و عاطفی چگونه سازگار است؟ ما که نمی توانیم با تغییر قانون و وضع قوانین جدید، وجدان مذهبی مردم را تغییر بدهیم، چنین قانونی یا در اثر نفوذ مذهب و غلبه وجدان، بی اثر می ماند و در نهایت لغو می گردد و یا پس کشمکش روانی، نیروی مذهبی را تضعیف می کند.

۴. با این حال ، من برخلاف بسیاری از افراد، از تشکیکات و ایجاد شبهه هایی که در مسائل اسلامی می شود، با همه علاقه و اعتقادی که به این دین دارم ، به هیچ وجه ناراحت نمی شوم، بلکه در ته دل خوش حال می شوم، زیرا معتقدم که این آیین مقدس در هر جبهه ای که بیشتر مورد حمله واقع شده، با نیرومندی و سرافرازی و جلوه و رونق بیشتری آشکار شده است. خاصیت حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک می‌کند. شک، مقدمه یقین ، و تردید پلکان تحقیق است. بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند تا آن که بدون آن که خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامی گردند.

ادامه دارد....