کارمند مجرد؛ ساکنِ شهر اصفهان http://gush.blogfa.com