بعد از 5-6سال، شوماخر به هوش آمد!

5 یا 6 سالش زیاد مهم نیست؛ مهم این است که بعد از این سال‌ها، رانندۀ افسانه‌ای مسابقات فرمول یک که من هم در این چندسال از او خبری نداشتم، به هوش آمد.

داشتم به حس این قهرمان فکر می‌کردم که وقتی متوجه شود پنج یا شش سال پیش، سرش به صخره خورده و از آن موقع بیهوش بوده، چه حالی می‌شود؟ وقتی بیدار می‌شود و فرزندش را بزرگتر و همسرش را پیرتر می‌بیند، چطور؟

چرا مرگ او اعلام نشد و اعضایش را به متقاضیان عضو، پیوند نکردند؟
چرا مرگ او اعلام نشد و اعضایش را به متقاضیان عضو، پیوند نکردند؟

من تخصص پزشکی ندارم، ولی این برایم سؤال شد. این زنده ماندن‌های معجزه‌وار، هم نشانه‌هایی از طرف خداست و هم هشدارهایی برای ما انسان‌ها!