ارزش وقت(زمان) در زندگی بشر

شایان ذکر است از اینکه بنده تازه به مقاله نویسی رو آورده ام و از خوانندگان گرامی خواهشمندم هر گونه نواقص در مقاله دیده می شود بنده را مورد عفو قرار داده و منتظر راهنمایی های شما هستم.

در نزد خداوند هیچ شخص از دیگری برتری ندارد تمام انسان هار را خداوند با یک امتیاز خلق نموده است همه دارای جسم ،روح و هوش یکسان میباشد. امّا این خود شخص است که جایگاه خویش را میان جامعه تعیین می نماید و به خود ارزش می دهد، اشخاص با استفاده از وقت و زمان می تواند خود را به کمالات و ارزش ها برساند.

چنانچه خداوند می فرماید" قسم به روزگار(زمان) هر آیینه انسان در پی زیان و نقصان است، جز آن اشخاص که اعمال صالح و نیکو را انجام داده و می دهد"در غیر این صورت اشخاص که مصروف اعمال زشت است ویا هیچ کار انجام نمی دهد فقط و فقط بار جامعه محسوب میگردد آنان در هر لحظه زندگی ضرر را متقبّل می شود.

اشخاص که اهداف بزرگ دارد از ثانیه های زندگی خود استفاده می نماید و با تلاش شب و روزی خود سرنوشت خود، خانواده و جامعه خود را رقم می زند با همّت بلند خود به قلّه های موفقیت می رسد و با تلاش های خیره کننده خود از ابهامات جهان هستی جامعه خویش را با خبر می سازد و رمز و راز های جهان هستی را کشف می نماید قدرت ادراک انسان را بالا می برد.

حضرت محمد مصطفی(ص) اولین واجبات را بالای مسلمانان واجب گردانید نماز بود ، نماز (تقسیم اوقات زندگی) به انسان معلوم می نماید در زندگی نشاخت از وقت (زمان) است یعنی در اوقات معیّن نماز های پنجگانه را بخوانید و از ارزش وقت(وقت شناسی) باخبر شوید.

در حال حاضر جوامع غرب به تکنالوژی جدید دست یافته در حقیقت آنان از وقت درست استفاده نموده و با تلاش فراوان و گام های استوار جوامع خویش را به اوج موفقیت و شکوفایی رسانیده است