کارشناس ارشدGIS، دائم درحال یادگیری، محقق در زمینه رشد شخصی، هرچی ببینم ارزش یادگیری داره میننویسم براتون :)