کتاب مسئله اسپینوزا نوشته ی اروین د.یالوم


داستانی پرکشش درباره فیلسوف قرن ۱۷ میلادی به نام اسپینوزا و یک مقام عالی رتبه حزب نازی که از فهم مفاهیم ارائه شده توسط اسپینوزا عاجز است حال آنکه گوته روح پرفروغ آلمان ستایشگر اسپینوزا ی یهودی است و این برای آلفرد غیر قابل قبول می‌باشد. کتاب به تفصیل نه تنها به زندگی این دو می پردازد و علاوه بر بحث فلسفی به بحث روان‌درمانگری و روانشناسی هم وارد می شود.


اسپینوزا تکفیر شده از جامعه کوچک یهودیان آمستردام خود را تنها با خواندن فلاسفه و نوشتن افکارش همانطور که خود می گوید تنها برای فیلسوفان تا آنها افکارش را به دست عامه مردم برسانند و از تراشیدن عدسی برای تلسکوپ و عینک درآمد زایی می کند این کارها تمام نیمه دوم زندگی اسپینوزا را تشکیل می دهد. او فیلسوفی باورمند به وحدت وجود می باشد. دین را از سیاست جدا می خواهد. از غوطه وری جامعه در خرافات به تنگ آمده است و از تورات ایرادهای منطقی و عقلی می گیرد تا آنجا که تورات را نه کلام خدا که کلام انسان می داند از خاخام ها بیزار است حال آنکه در نوجوانی در نظر همه در آینده خاخامی بی نظیر خواهد شد. هیچ یک از کتاب هایش نه تنها به نام خودش بلکه حتی به نام ناشر اصلی هم چاپ نمی شد. خواهان مذهبی بود که تمام انسان ها را شامل می شد. کشف قوانین طبیعی به وسیله عقل و دیدی ابدی از مسايل باور او برای داشتن جهانی رو به کمال می باشد آلفرد معماری خوانده و پایان نامه اش را به طراحی کوره آدم سوزی اختصاص داده است او که در دوران اوج نازیسم کتاب نژادپرستانه ای می نویسد که پرفروشترین بعد از کتاب نبرد من هیتلر است، افسرده از اینکه هیتلر مانند گذشته اورا به خود نزدیک نمی داند و در آسایشگاهی بستری شده است، روانشناسی را علمی یهودی می داند اما دوست خانوادگی که از کودکی او را می شناسد دکتری روانپزشک است و تنها فردی است که به او تمام احساسات خود را می گوید. آلفرد خواهان پاک کردن خون آلمانی از یهودیان می باشد. در زمان اشغال هلند بوسیله نازی ها کتابخانه موزه اسپینوزا را غارت می کند تا به جواب این سوال برسد اما دریغ که لاتین بلد نیست. به دستور هیتلر دوست روانپزشک ش مجبور میشود به او کمک کند. او با خواندن اسپینوزا و بحث با آلفرد تمام تلاشش را می کند تا او را هر چه سریعتر خوب کند و تا آنجا که می تواند شخصیت ش را درمان کند تا شاید از افکار فاشیستی ش نجات پیدا کند اما با عیادت هیتلر ورق برمی گردد....زندگی اسپینوزا صرف تفکر میشود کتاب مسئله اسپینوزا درک حقیقت راپاداش کسانی می داند که در پی آن هستند اما هیچ کس از آفت نتیجه گیری احساسی ایمن نیست حتی اسپینوزا.