یا فراموشم کن یا دوستم داشته باش...

_بین ما خیلی چیزا هست .
+میای دربارش حرف بزنیم؟
_درباره چی ؟
+درباره دوست داشتن؟
_مگه من دوست دارم؟
+مهم نیست تو دوسم داری یا نه من دوست دارم ...
_...
+حرفی نمیزنی ؟
_جسارت ندارم بهت بگم دوست دارم ولی من کاری به جز دوست داشتن تو ندارم :)
+از دوست داشتنم خسته نمیشی؟
_اگر خسته شدم،از اول شروع میکنم دوست داشتنت رو...
+این یه بازیه،اونم بازی با احساس زندگی میخواد با ما بازی کنه :)
_این بازی هرچقدر هم سخت باشه من ادامه میدم ...
_من نمیتونم فراموشت کنم من فقط میتونم دوست داشته باشم
_دوست داشتن تو مثل پر زدن پروانه ها توی قلبمه
+دوست دارم