بیست و هفت روز

هم انقلابی بود هم وزیر هم نخست وزیر شد .هم رئیس جمهور.ساده زیست بود اما پوپولیست نه.درد مردم را داشت.عقیده داشت خدا یه جای 36 میلیونی توی جهنم داره

محمد علی رجائی
محمد علی رجائی

بیست و هفت روز بیشتر رئیس جمهور نبود