سید حسن ابطحی

تزکیه نفس

" />سید حسن ابطحی<<1394_1314>>" />
>" />سید حسن ابطحی<<1394_1314>>


بدون ترديد يكي از موفقيت هايي كه بايد بشر به آن برسد تزكيه نفس است
اگر چه اين راه بايد براي همة مردم باز باشد ولي چون بعضي از افراد بشر درخواب عميقي فرورفته اند به طوري كه نه مقصد را مي شناسند نه علّت خلقت را مي دانند ونه حاضرند قدمي در راه كمالات بردارند، لذا توجهي به شرايط آن ندارند و ما پس از مطالعات زيادي كه در آيات و روايات داشته ايم شرايط زير كه از واجبات اين راه است و اگر كسي يكي از اين شرايط را نداشته باشد بداند كه بدون ايجاد اين شرايط وارد مراحل تزكيه نفس شده و خود را بي جهت معطل ننمايد.
 • 1*: بايد انساني كه مي خواهد تزكيه نفس كند ( چه زن چه مرد )به هيچ وجه گناه نكند هر چند ترك گناه براي او زحمت داشته باشد و بداند كه اگر يك گناه انجام دهد و توجه نكند به هيچ وجه موفق به تزكيه نفس نخواهد شد زيرا هر مقدار كار خوبي هم بكند مانند كيسه اي است كه سوراخ داشته باشد، تمام ثوابهايش نابود مي شود و يا لا اقل از راه باز مي ماند.
 • 2* : بايد قبل از ورود به مراحل تزكيه نفس واجباتش را صحيح انجام دهد مثلاً حمد و سورة نماز و ساير اذكار نمازش را صحيح بخواند و مسائل و احكام اعمال عباديش را درحد ضرورت بداند.
 • 3*: سواد خواندن قرآن شريف را بدون غلط داشته باشد.
 • 4*: دفترچه اي براي حساب سال خمسی اش داشته باشد و خمس مالش را بدهد.
 • 5*: پدر و مادر چه در قيد حيات باشند و چه در قيد حيات نباشند احترام در گفتار و در اعمال و اظهار محبت با خضوع و خشوع نسبت به آنها داشته باشد.
 • 6*: داراي سواد كافي در علوم سه گانه اي كه پيغمبر اكرم صلي الله عليه وآله بر همة مسلمانها واجب فرموده يعني "اعتقادات "– و"اهميت تزكيه نفس "و "علم به احكام و دستورات اسلامي "داشته باشد و بخصوص اعتقاداتش را كامل كند.
 • 7*: اعتياد به هيچ چيز كه آن اعتياد مانع راهش شود نداشته باشد.
 • 8*: به هيچ نحوه و نسبت به هيچ چيز وسواس نبايد داشته باشد.
 • 9*: هر زمان امتحاني براي آنها تنظيم شد با جديت براي جواب دادن حاضر باشند.
 • 10*: لااقل از اذان صبح تا طلوع آفتاب بيدار باشد و خود را به اين روش اسلامي عادت دهد.
 • 11*: در محضر استاد تزكيه نفس تا جايي كه ممكن است ادب را رعايت كند و تمرين ادب را بنمايد.
 • 12*: وقتي كه در منزل غير، بخصوص كساني كه در صراط مستقيم با او هماهنگ نيستند وارد مي شود نگاه به اطراف نكند.و از چيزي كه مربوط به صاحب خانه است تجسس نكند. به تزئينات منزل صاحبخانه دست نزند مگر در آن چيزي كه خدا آن را حرام كرده است كه از باب نهي از منكر اگر مفسده اي ندارد نهي كند.
 • 13*: بكوشد و بلكه خود را عادت دهد كه زياد حرف نزند كه كم حرفي و به ضرورت سخن گفتن براي سالك الي الله لازم است .
 • 14* : به هيچ وجه كسي را تحقير نكند و خود را به تواضع در مقابل مردم عادت دهد و عجب و تكبر نداشته باشد .
 • 15*: اگر ازدواج كرده اند بين زن و شوهر صفا و صميميتي وجود داشته باشد و تنها عدالت در خانه حاكم نباشد و بلكه گذشت و ايثار و اغماض شعار اهل خانه باشد .
 • 16* :شوهر در خانه بايد وسائل رفاه اهل خانه را تا خداي تعالي امكان و مقدر فرموده فراهم كند و به هيچ وجه نبايد بگذارد كه در خانه بي عدالتي ظاهر شود.
 • 17*: زناني كه مي خواهند قدم در راه تزكيه نفس بگذارند اگر ازدواج كرده اند در خانه بنشينند و حسن تبعل داشته باشند و از كارمندي و كار دولتي و شغل آزاد كه مايه در آمد آنها باشد استعفا دهند و كارهاي بيروني و در آمد زا را به مردان بي كار جامعه وا بگذارند.
 • 18*: دخترهايي كه هنوز شوهر نكرده اند بايد در خانه فقط علوم سه گانه فوق را ياد بگيرند و خانه داري و تربيت فرزند و شوهر داري را از پدر و مادر بياموزند و اگر وقت اضافي داشتند به علوم ديگر بپردازند .
 • 19* : خانمهايي كه سالك الي الله اند بايد بكوشند كه براي هيچ كس حتّي محارم خود و حتّي در جلسات خانمها آِرايش نكنند و آرايششان تنها براي شوهرشان باشد .
 • 20* : خانمهائي كه سالك الي الله اند بايد حجابشان چادر باشد و اگر پوشيه نمي زنند به قدر ضرورت چشماهاي خود را بيشتر باز نگذارد و بقيه صورت را بپوشانند.
 • 21* :خانمهائي كه اهل تزكيه نفس اند به هيچ وجه نبايد با مرد نا محرم مرتبط باشند تا مبادا آنها سوء استفاده كنند .
 • 22*: جزوات قرآن را با دقت و با توجه به ترجمه و برداشت از آن بخوانند و هر فردي از كساني كه اهل تزكيه نفس هستند بايد داراي جزوه مستقلي باشند زيرا مبلغي كه در مقابل جزوه مي دهند به عنوان صدقه است و براي پيشرفت روحي همان فرد مفيد است.
 • 23*: يك سالك الي الله قبل از ورود به مراحل تزكيه نفس بايد اين سه كتاب را با دقت مطالعه كند: ۱: اتحاد دوستي ۲: در محضر استاد ۳ :( جلد ۱و ۲ و ۳و۴ ۰)سير الي الله .
 • 24* : تا مي تواند از لحظات زندگي خود كمال استفاده را بكند و وقتش را به بطالت نگذراند و در كارهاي مفيد فعال باشد.
 • 25* :زن و مردي كه سالك الي الله هستند بايد بكوشند كه طبق امر پرودرگار وابستگانشان را از آتش جهنم نجات دهند. يعني از همه بد آموزيها دوري كنند مثلاً از محيطي كه افراد مريض روحي در آن هستند خود و فرزندانشان را دور نگه دارند.