مردی که هیچ گاه ایران را فراموش نمی کند

اگر ما از کشور دیگری مثل مراکش یا میانمار یا شیلی یا فنلاند بودیم شاید آن قدر دلمان نمی لرزید ولی ایران قدری با دیگران فرق دارد.وقتی فردوسی می گفت :<<دریغ است ایران ...>>از ته دل و از زبان تاریخ همیشگی این ملک می گفتاگر شما هم به ادبیات /فرهنگ و خصوصا ""حافظ شیرازی ""علاقه مندیدکتابهای اسلامی ندوشن را بخوانید. استاد کتابهای زیادی هم از سفرهای خود به کشورهای مختلف دارد که در پایان هر سفر نتیجه گیری خود را از
شرایط و خصوصیات ملل میزبان بیان می کند.وی زندگی نامه خود را هم بصورت کتاب منتشر کرده است