برای آن کس می نویسم ...

نسخه صوتی چیست؟

-

از زندگی ام می نویسم

برای تمام کسانی که نقشی بازی کردند

تا من در زندگی واقعی نقش داشته باشم

در باب کودکی می نویسم

برای دوستانی می نویسم

که در انتهای کوچه ای بن بست

دست یاری برای بازی های کودکانه دراز می کردند.

می نویسم برای شور کودکی

که می خواست بزرگ شود

اگر چه می دانست

بالاخره روزهای بزرگسالی از راه می رسد

اما دست از شوق کودکانه بر نمی داشت.

از روزهای بد دیوانگی می نویسم

می نویسم برای آن مهربان که می دانست

که هر چند عشق بورزد

و پر و بال مجنونی را بگیرد تا روی پای خود بایستد

روزگار بی رحم ، از توان همان مهربان می کاهد.

از روزگار عاشقی می نویسم.

برای آن کسی می نویسم که می دانست

برای بهاری شدن دل باید باران چشم می آمد

حتی اگر زیر باران عاشق جان می سپرد.


دلنوشته و دکلمه از

حامد کازرونی زاده