شفا و داستان...

شفا در دستان کیست؟

اگر ساده بگوییم خدا...

اگر هم بخواهیم پیچیده و پیچیده بیان کنیم

باز خواهیم گفت خدا ...

جایی میان اشتراک های احساسی ما انسان ها

سوال های بی پاسخی نهفته است که برای آرام گرفتن

باز خواهیم گفت خدا ...

همین اشتراک ها ما را برای شنیدن داستان هایی آماده می کند که شفایی برای نوع انسان نهفته است...

داستان های هزار تویی که از داخل آن ها قهرمان هایی زاده می شوند که عشق ورزیدن را به ما یاد می دهند ، کافی است برای شفای بشریت گاهی فقط عشق بورزی ، بدون آنکه انتظاری از کسی داشته باشی..

درسی که این قهرمانان به ما می دهند هر نوع شفایی را از جنس عشق بدانیم ،عشق بی نصیب...