دکتری مدیریت مالی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن، مشاور مالی و سرمایه گذاری