لطفا گوسفند نباشید

لطفا گوسفند نباشید
دست در دست دوست ...انديشه ي حقير، انسان را حقير نگه مي دارد! پس بزرگ ب...