احمــدم! کسی که حرفی ندارد برای گفتن، اما تا دلت بخواهد بغض دارد برای خفتن در گلوی بی صاحبش...


دوره گردم، دور گنجینه ی اسرار جهان می گردم

دوره گردم، دور گنجینه ی اسرار جهان می گردم
آری... دوره گردمبا دلی خسته و جانی که به لب می آید،با قدم های ضعیفِ من...

فکرش را بکن یک روز قید همه چیز را بزنی و بروی. کجایش را نمیدانم

فکرش را بکن یک روز قید همه چیز را بزنی و بروی. کجایش را نمیدانم
فکرش را بکن یک روز قید همه چیز را بزنی و بروی، کجایش را نمی دانم. جایی...