آینده...

وقتی می گوییم یا می گویند: به فکر آینده ات باش، فکرمان سریع معطوف می شود به چند سال بعد؛ مثلاً سه، چهار سال بعد یا بیست سال بعد امّا آینده، فقط اینها نیست؛ بعد اتمام زندگی این دنیایی هم آینده، محسوب می شود.