آزار و اذیت جنسی و جنسیتی در فضای عمومی، رنجی مشترک است. علیه حذف زنان از عرصه‌ی عمومی متحد شویم.