We must not mistakenly suppress sexual attraction

حالا حالا‌ها باید تکرار کنیم و تذکر بدهیم که؛

"شهوت و نیاز‌های جنسی و... کثیف نیست، غریزه است و بدیهی‌ترین نیاز است و طبیعی‌ترین تمایل"

چرا می‌گویم تکرار کنیم؟

چون در طول تاریخِ بی‌خردی، در فرهنگ ما و در فرد به فرد و تک به تک سلول هایمان و ناخودآگاه جمعی‌مان اینطور نهادینه شده است که هر کس تمایلی (خاصه زنان، اینجا حساسیت بیشتر روی زنان جامعه است) به چنین مسائلی نشان داد شرعن و قطعن هم رذل است و پست و هم منحرف و پَلَشت!

فکرش را بکنید حتی اجازه‌ی آموزش صحیح در این زمینه را نمی‌دهند و کودک را با انواع و اقسام مسائل پیچیده و گاه تجاوز‌های متعدد رها می‌کنند و کودک بیچاره هم از ترس قضاوت دیگران خاصه خانواده و نزدیکان و تهدید متجاوز جرئت طرح فاجعه را پیدا نمی‌کند.

او می‌ماند و یک تجربه‌ی تلخ تجاوز و انبوهی از آشفتگی‌ها و کابوس‌های جان‌سوز!