با خودت صادق باش...

با خودت صادق باش...
اگر شخصیت سیّالی داری و این خصلتت باعث شده فکر کنی خیلی زرنگی، بدون دا...