تا خودت نخوای نمیشه

هرچقدر هم فیلم های انگیزشی نگاه کنی و کتاب هایی با مضمون چطور ثروتمند شویم، چطور قدرتمند شویم و... به جایی نمیرسی.

اولش با دیدن این دسته فیلم ها موهای بدنت سیخ میشه و یه جوری جوگیر میشی که انگار میتونی همه مشکلاتت رو یکدفعه از سر راهت برداری.

بعد از دیدن چند نمونه دیگه از این فیلم ها دیگه کم کم عادی میشه برات و پیش خودت میگی اگه منم شرایط اونی که تو فیلم رو داشتم میتونستم همونطوری پیشرفت کنم.

بنظر من فقط نظر شخصی بنده هستش، اینجور فیلم ها برای سر کار گذاشتن من و امثال منه، فقط زمان رو از دست میدیم، اگه قرار باشه کسی منو از ته این سیاه چال تاریک و وحشتناک بکشه بیرون فقط خودم هستم نه هیچ فرد دیگه ای.

امروز به خودم قول دادم دیگه این دسته فیلم ها رو نگاه نکنم و سعی کنم راه خودمو برم و با توجه به تجربیات گذشته و کتاب های خوبی که قراره بخونم زندگیم رو بهتر کنم.