سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت؟

این دو از نظر عرف جامعه حقی واحد هستند این در حالی است که در عالم حقوق تفاوت های زیادی بین انهاست...

سرقفلی تابع قانون روابط موجر و مستاجر 1376 می باشد و در خصوص قراردادهایی که بعد از این تاریخ تنظیم شده اند جاری است لکن حق کسب و پیشه و تجارت مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر 1356 و در خصوص قراردادهای اجاره املاک تجاری یا املاکی که برای امور تجاری قبل از قانون 1376 اجاره داده شده اند می باشد.

اصولا در قانون 1356 عنوانی به نام سرقفلی ذکر نشده بلکه حق کسب و پیشه و تجارت آورده شده و در قانون 1376 به سرقفلی اشاره شده است.

مقنن برای تخلیه املاک تجاری تابع قانون 1356 شرایطی را قائل شده که بعضی از آنها موجب می شود تا مستاجر بدون دریافت مبلغی محل مورد اجاره را تخلیه نماید از جمله عدم پرداخت اجاره بها و... لکن در خصوص قانون 1376 به محض انقاضای اجاره مستاجر مکلف به تخلیه ملک می باشد مگر اینکه سرقفلی پرداخت کرده باشد که در این صورت هم با پرداخت آن از جانب موجر مکلف به تخلیه می باشد.

با این اوصاف بین سرقفلی با حق کسب و پیشه تفاوت فاحشی وجود دارد که در مطالب بعدی به تعدادی از آنها اشاره خواهم کرد.