ما چیزی نیستیم جز کالبدی برای آگاهی. فرصتی کوتاه برای آنکه چشمی باشیم تا جهان از طریق ما خود را باز شناسد, و جریان سیالی از اتمهای خوش اقبال که مجال یافتند تا در این جادو سهیم شوند.