قدرت رویا

هر کسی بهر کاری آمده است و تاخیر در پرداختن به آن موجب ایجاد عوارض جسمانی و روانی کم و بیش شدید و عمیقی در او می شود .ترس انسان ها از دنبال کردن سرنوشتی که سرشت آنان به سوی آن متمایل است ،در ساحل رودخانه دیدارا به صورت ترس فردی و دنبال کردن الگوی «دیگری» ظاهر شده و در کتاب ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد به شکل الگویی از رفتار اجتماعی که پیروی از آن ورونیکا را به سوی خود کشی و گروه بسیار زیادی از افراد جوامع متعدد را به سوی زندگی عاری از حیات ، رنگ باخته و بی حاصل هدایت می کند .بیشتر این افراد به گواهی دست کم یک بار دست به خود کشی زده اند ...