برخی از وظایف روزنامه رسمی کشور

روزنامه رسمی سازمانی است زیر نظر قوه قضائیه. روزنامه رسمی کشور مرجع رسمی انتشار تمامی آگهی‌های حقوقی و قضایی کشور است که سندی رسمی و دولتی محسوب می‌شود.یکی از وظایف آن چاپ و انتشار آگهی ثبت شرکت و آگهی تغییرات شرکت است.
آخرین مرحله برای ثبت شرکت درج آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است. پس از ثبت شرکت باید حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی را تعیین نمود، و دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر تهیه شود و کد اقتصادی اخذ گردد.
در حالت کلی انتشار آگهی در روزنامه رسمی ایران فقط مربوط به موضوع ثبت شرکتها می باشد و بر طبق قانون موجود در کشور عزیزمان ایران هرگونه تغییراتی که مربوط به شرکت باشد نیز باید در روزنامه رسمی کشور ثبت شرکت ها به صورت کامل آگهی شده و چاپ گردد.

چاپ و انتشار کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی

  • چاپ و انتشار مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • چاپ و انتشار مصوبات هیئت دولت و آیین نامه ها، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
  • چاپ و انتشار برخی آگهی های قانونی قضایی مانند آگهی های مربوط به تاسیس، ثبت شرکت و علائم و …
  • چاپ و انتشار قوانین و مقررات با استناد بر ماده ۳ قانون مدنی
  • انجام کلیه سفارش‌های چاپی و مطبوعاتی قوه قضائیه و سازمان های وابسته

چاپ روزنامه رسمی آخرین مرحله از ثبت تاسیس و ثبت صورتجلسات شرکت ها و تغییرات یک شرکت است.