این خیال دوست داشتنی

هرکس به فراخورشخصیت منحصربه فردش درباره رویدادهای طبیعی یاغیرآن"برداشت های گوناگون وگاه متضاد"دارد.

درموردخیال وواقعیت هم این طوراست این که کدامشان بهتراست وکجابه کارمی آید؟هرکسی نظری دارد.

درموردخیال بایدگفت که هرچه زمان می گذردوآدم ازکودکی ونوجوانی عبورمی کندبه مرور"خیال های آدم به روزمرگی نزول می کند."

واسمش رامی گذاریم کنارآمدن باواقعیت حال اینکه حقیقت چیزدیگری است،ورای همه ی آنچه که نامش راواقعیت می گذاریم هرروزه اتفاقات شگفت انگیزی درحال وقوع است.

بعضی ازاین اتفاقات ساده به نظرمی رسندوآلوده به روزمرگی شده اندامااگربادقت به آنهاتوجه کنیم به مامجال می دهدتالحظاتی هرچندکوتاه غرق درسرخوشی وحس خوشایندخیال شویم.

شکوفه زدن درخت ها،حس خیسی قطره های باران روی صورتمان،رنگارنگی پاییز،"‌تماشای برف درآب"وخیلی اتفاقات دیگر.