خلاقیت ذهن بازمی خواهد

دم ظهربود،ازشبستان مصلی بیرون آمدم که متوجه سایبانی عجیب که یک گروه دانشجویی بااستفاده ازبطری های آب معدنی ساخته شده بود،شدم آن هم درمکانی که اکثرمراجعه کنندگان بطری به دست به دنبال سایه می گشتند.
خلافِ تصورخلاق بودن تنهامختص دانشمندان ومخترعین نیست،
هرکسی پارافراترازمرزهای عادت بگذاردویادرموردچیزی اززاویه ای غیراززاویه دیددیگران بنگردمی تواندخلاق باشد.
ذهن خلاق محدودیت نمی شناسدوفراترازحدودهای تعیین شده ی مدرک،مدرسه،دانشگاه که می گویدخارج ازمحدوده خبری نیست (که برعکس خبرهاهست) درنهایت سبب همرنگ شدن جماعت می شود،عمل می کند.
برای خلاق بودن باید همرنگ جماعت بودن رافراموش کنید.
ذهن بایدمثل یک بچه کنجکاووسِرتق همه جاسرک بکشد،تنبیه، قضاوت وطردشدن برایش مهم نباشدوبه کارخودادامه دهدوخلاصه ازهفت دولت آزادباشدتابتواندخلاقانه عمل کند.