دنبال خوشبختی نباشید!

عنوان کلیپ درموردخوشبختی بود اماچیزی که دیدم و شنیدم فراترازتصوروانتظارم بودوهیچ جایی نه خوانده بودم ونه شنیده بودم.
سخنران ابتداسؤالاتی پرسیدازاین قبیل که به نظرشماچه چیزبایدداشته باشیدتاخوشبخت شویدویااحساس خوشبختی کنید؟به احتمال زیادخیلی ازشمامی گوییدپول.
بااین وجودچراعده ای ازثروتمندان احساس خوبی ندارند،افسرده اندویاحتی دست به خودکشی می زنند؟!وعده ای باوجوداینکه درفقربه سرمی برندامادلی شاددارند؟یاکسانی مثل مادرترزاکه مولتی میلیاردیاازلحاظ مالی ثروتمندنیستنداماحال خوبی دارند؟

جواب این است؛چون احساس رضایت اززندگی درمعنانهفته نه درواژه خوشبختی!‌

اینجامنظورم تقبیح پول نیست یامنکرثروتمند بودن نیستم بلکه می خواهم بگویم مانبایددنبال خوشبختی باشیم مادرزندگی بایدبه دنبال معنای زندگیمان باشیم بایدبدانیم چه چیزی یاچه کاری به زندگی مامعنامی بخشدوازآن لذت می بریم؟

هریک ازمابایدبدون درنظرداشتن طبقه اجتماعی واقتصادی به دنبال چیزی باشیم که به زندگی مان معناودرنتیجه احساس رضایت قلبی می دهد مثلاًکسی مثل بیل گیتس باوجودثروت فراوان هرروزباشوق سرکارش حاضرمی شودچون اولذت،رضایت ومعنای زندگی اش رادرکارش می بیندنه درپولی که ازاین راه به دست می آورد.