رابطه برنامه ریزی وپشت گوش اندازی!

⭕اصولاًبرنامه ریزی برای کسانی است که می دانندچه می خواهندودرواقع یک نقشه راه است.

⭕حالا همین برنامه ریزی اگردست پشت گوش اندازها مخصوصاًتنبل ها،کمال گراها،ترسوها،مسئولیت ناپذیرهابیافتددرهمان قامت کلمه باقی می ماند.

⭕حالاچه طور؟

⭕همه می دانیم برنامه هم همیشه موبه مو ودقیق انجام نمی شود.

به هرحال بایدحساب اتفاقات پیش بینی نشده راهم کرد.

یاممکن است یکی ازکارهابیش از آنچه که فکرمی کردیم ریادی طول بکشدونرسیم تاباقی راسرموقع یااصلاًانجام دهیم.

همین هابهانه خوبی برای پشت گوش اندازها برای به تعویق انداختن وانجام ندادن کارهاست.البته که ازشگردهاشان هم همین است.