زمان برای زمان

برای پیداکردن وقتبایدوقت بگذارید.
جاش کافمن

بانگاه اول به این جمله فکرمی کنیم شایدمنظورگوینده این است که وقت بگذاریم وبرای ساعت هاوروزهایمان برنامه ریزی کنیم ویا بایدوقت بگذاریم وبرای استفاده ازوقت آموزش ببینیم تابتوانیم ازآن درست استفاده کنیم.

همه این هامی توانددرست باشدامامی شودازیک زاویه دیگربه این جمله نگاه کرد.

همه ماکارهایاعلائقی داریم که مدتهاست ناتمام مانده ویااصلاًشروع نشده ومدام به دنبال زمان مناسب برای اتمام ورسیدن به آن می گردیم گاهی کلافه می شویم ودرکتاب هاومطالب مختلف به دنبال یادگیری برنامه ریزی می رویم امابازهم بی فایده است.

چون زمان مناسب برای انجام شان همان لحظه ای است که به آن فکرمی کنیداگرکارراهمان موقع انجام دهیدبه جای آن که وقت بگذرانیدتابالاخره زمانی که خدامی داندکِی است پیداکنید،برای انجام دادن کارتان وقت گذاشته اید.