نوزاد گونه

دنیای من!... شاید دنیا درست نباشد.... من!.... باز هم اینجا چیزی درست نیست!.... واقعا نمیدانم! چیزی فراتر از من هست که به سطح آمده، متحول کننده، شوک آور برای ساعتها و گاهی روزها!
در سکوت شبانه، عجیب لذت بخش، تمام بدن را، غرق لذتی ماورایی می کند! واقعا نمیدانم چیست ولی میدانم این همان چیزیست که حکم شراب مست کننده و در همان عین بیدار کننده و آگاه کننده‎ست!
مستی که اینجا تو را از خود بی خود می کند، نه! این نیست! ... بلکه این همان حجاب خود را محو می کند! مثل پرده ای مات که از جلوی نوری مسحور کننده می افتد!

این مستی که می گویم:
پر از منفعت و انرژی مثبت، پر از شادی بی دلیل، پر از آرامش و عاری از هرگونه استرس و خشم، پر از صبوری، پر از دوست داشتن کودکانه حتی به زباله ای در کنار جوی! پر از سلامتی بدون حتی قرصی، ماسکی! پزشکی! پر از تناسب اندام، پر از خوابی نوزاد گونه!... واقعا، من! چیز دیگری هم می خواهم؟!