کتاب از خوب به عالی نوشته‌ی جیم کالینز

جیم کالینز در کتاب از خوب به عالی می‌گوید خوب بودن دشمن عالی بودن است.پس چرا سعی نکنیم که خودمان یا سازمانمان را با به کارگیری استراتژی‌های مفید به سطح عالی برسانیم.
تمامی مطالبی که در این کتاب مطالعه می‌کنید نتیجه تحقیق و بررسی 1435 شرکت همتراز و 11 شرکت رهسپار تعالی است که در آن مدیران سطح پنجم فعالیت دارند.
در ادامه مطالب این مقاله با مفهوم مدیران سطح پنجم از دیدگاه آقای جیم کالینز بیشتر آشنا خواهیم شد.

https://inoti.com/Blog/good-to-great-jim-collins