با هم جامعه سالم بسازیم

جامعه سالم بسازید ؛ جامعه سالم خود به خود سبز نمی شود اگر می خواهید مفید باشید مطالعه مفید داشته باشید و اقدامات مفید ؛ اگر کسب و کار سالم می خواهید باید برای یادگیری مهارت و تکنیک های آن زمان و انرژی اختصاص بدهید ؛ جامعه سالم شامل نوزاد سالم کودک سالم نوجوان سالم جوان سالم بزرگسال سالم و پدر بزرگ و مادر بزرگ سالم است ؛ لازمه این سلامت اقتصاد و کسب و کار سالم است من و شما هر کدام در زمینه ای استعداد داریم پس در آن زمینه باید رشد کنیم اگر قدرت نوشتن دارید بنویسید و اگر توان ساخت یا ساز را دارید بسازید منتظر نشوید من و شما با هم و به هم نیازمندیم من دستگاه چاپ می سازم

09120067890

با هم جامعه سالم بسازیم
با هم جامعه سالم بسازیم