ویرگول
ورودثبت نام
هوشنگ فناییان ۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰
هوشنگ فناییان ۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

لیست سایت های آموزش رایگان

https://amoozesh365.ir/

https://charbzaban.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C

https://maktabkhooneh.org/

https://faragiri.com/

https://zabanshenas.com/

https://www.coursera.org/

https://www.khanacademy.org/

https://www.openculture.com/

https://alison.com/

https://www.iran-academy.org/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C.html

https://openclassrooms.com/en/

https://openclassrooms.com/en/

https://abzarwp.com/wordpress-tutorials/

https://www.rtl-theme.com/free-wordpress-tutorial/

https://elementor-site.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1/

https://www.daneshjooyar.com/free-courses/

https://faradars.org/explore

https://sariasan.com/

https://learnparsi.com/downloads/category/free-education/

https://faragiri.com/

https://toplearn.com/courses?Search=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86

https://codeyad.com/

https://www.aparat.com/result/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86

https://sabzlearn.ir/course/free-vuejs-training/

https://www.aryatehran.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

https://academicearth.org/

https://www.edx.org/

https://learn.rcs.ir/

https://www.iran-academy.org/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C.html

https://openclassrooms.com/en/

https://www.khanacademy.org/

http://topitmoshaver.ir/cool-websites/free-learning/

https://www.rtl-theme.com/free-wordpress-tutorial/

https://webprog.io/course/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-html-%D9%88-css-%D8%A7%DA%86-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1

https://roocket.ir/series/learn-html

https://fanavari.co/free-webdesign-with-wordpress/

https://beban.ir/courses/wordpress/

https://www.mongard.ir/courses/linux/

https://micro.ce.sharif.edu/free

https://www.novin.com/academy-category/free-digital-marketing-tutorials/

https://www.bishtarazyek.com/free/

https://wpbaran.ir/wordpress-training-course/

https://vividvisual.net/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/

https://www.zoomit.ir/fundamental-science/346932-400-free-online-course/

https://chortkee.com/tablokhani/

https://bugeto.net/courses/free-introductory-asp-dot-net-core-training-course

https://b-amooz.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/

https://b-amooz.com/

https://bartar.academy/free-content-production-learning/

https://www.iraniancyber.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/

https://master.tube/course/

https://mizfa.academy/product/free-seo-training-course/

https://didar.me/sales-training/

https://bimcity.ir/category/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/

https://typekadeh.com/

https://persianhesab.com/category/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA/

https://sharifmehr.com/course/android-free/

https://zhivaramoozan.ir/product/nevisandegi-moghadamati/

https://safine.net/online-seo-training-courses/free/video-introduction/

https://arttool.ir/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1/

https://aefg.ir/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-nft/

https://viradedu.com/product-category/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/

https://viradedu.com/product-category/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/

https://viradedu.com/product-category/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/

https://uniwp.ir/free-wordpress-tutorial/

https://girs.ir/education/envi-course/

https://mihanwp.com/wordpress-learn/

https://hamyar.co/series/business-management/

https://www.modir-shabake.com/category/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87/

https://mohammadfarshadian.com/free-learning-autocad/

https://seoedu.ir/seo-learning/

https://www.shabakeh-mag.com/computer-science/20012/%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

https://www.shabakeh-mag.com/computer-science/20012/%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

https://truelearn.ir/product/android-free-course/

https://honarbazaar.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/

https://honarbazaar.com/

https://mashahiredanesh.com/category/free-education/

https://www.novin.com/academy-category/instagram/

https://engage.shatel.com/engage/

لطفا کمک کنید و این لیست را هر روز کاملتر کنید


آموزشآموزش رایگانمهارتآموزش رایگان مهارتآموزش رایگان کسب و کار
به سه چیز دیدار دست دهد و رستگاری پدیدار شود پاکی دل و دیده و پاکی گوش از آنچه شنیده
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید