ویرگول
ورودثبت نام
هوشنگ فناییان ۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰
هوشنگ فناییان ۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰
خواندن ۴ دقیقه·۸ ماه پیش

Dorothy

منبع : https://iranfluent.com/dorothy داستان ساده برای دوستانی که تازه می خواهند زبان را شروع نمایند

It’s evening

The sun goes to sleep in the sea and the sky up there

Is dark and bare

Here comes Dorothy

She has a big bag

And in her bag

She has a lot of dreams

In her bag Dorothy has dreams

For mummies and daddies

She has dreams for boys and girls

She has dreams for cats and dogs

She has dreams for animals

Big and small…

She has dreams for all

Dorothy has the right dream for everyone

She has a lot mouse for Kitty , the cat in the kitchen

She has a big bone for Bongo , the dog on the stairs

She has a magic bike for Billie

She has a big box of chocolates for Charlie

What wonderful dreams!

Now the sky up there

Isn’t dark and bare

Dorothy is there

Now the moon smiles

And the stars twinkle

Dorothy sings

She’s happy

The sky is happy

Twinkle, twinkle, twinkle, twinkle, stars!

You are lovely, yes you are

Up above the world so high

You are diamonds is sky

But big, dark clouds come

They come fast

They come very fast

They cover the moon

They cover the stars

They cover Dorothy and her bag of dreams

It’s dark now

It’s very, very dark

Where is the moon?

The sky is sad

Dorothy takes the wrong dreams

Out of her bag

Oh no! it’s dark now

It’s very, very dark

Dorothy takes out a magic bike

For the big white whale Dorothy

Takes out a big bone for the small red fish

What terrible dreams

Help. Help

Where’s the sea?

Oh, no!

This isn’t for me

Help, Help

What’s this in sea?

Oh, no! this isn’t for me!

Dorothy takes out a box of mosquitoes for Billie

Dorothy takes out a box of worms for Charlie

What terrible dreams!

Ouch! Ouch! Mosquitoes on my nose

Ouch! Ouch! Mosquitoes on my toes

Yuk! Yuk!

Oh! No! not these

Stop this dream now please please!

The cats on the roofs sing a special song:

Miaow, Miaow, hey, hey

Clouds, clouds. Go away

The cats sing and sing

It’s a special song, and the clouds go away

The moon smiles

The stars twinkle

The sky is happy

Dorothy is happy

She smiles

She takes the right dreams out of her bag

Dreams for mummies and daddies

Dreams for boys and girls

Dreams for cats and dogs

Dreams for animals big and small

Dreams for all

عصر است

خورشید در دریا می خوابد و آسمان آن بالا

تاریک و لخت است

اینجا دوروتی می آید

او یک کیف بزرگ دارد

و در کیفش

او رویاهای زیادی دارد

دوروتی در کیفش رویاهایی دارد

برای مومیایی ها و باباها

او رویاهایی برای پسران و دختران دارد

او رویاهایی برای گربه ها و سگ ها دارد

او رویاهایی برای حیوانات دارد

بزرگ و کوچک…

او برای همه آرزوهایی دارد

دوروتی رویای درستی برای همه دارد

او برای کیتی، گربه آشپزخانه، موش زیادی دارد

او یک استخوان بزرگ برای بونگو، سگ روی پله ها دارد

او یک دوچرخه جادویی برای بیلی دارد

او یک جعبه بزرگ شکلات برای چارلی دارد

چه فوق العاده

حالا آسمان اون بالا

تاریک و برهنه نیست

دوروتی آنجاست

حالا ماه لبخند می زند

و ستاره ها چشمک می زنند

دوروتی آواز می خواند

او خوشحال است

آسمان خوشحال است

چشمک زدن، چشمک زدن، چشمک زدن، چشمک زدن، ستاره ها!

تو دوست داشتنی هستی بله هستی

آنقدر بالاتر از دنیا

شما الماس هستید آسمان است

اما ابرهای سیاه و بزرگ می آیند

سریع می آیند

خیلی سریع می آیند

ماه را می پوشانند

ستاره ها را می پوشانند

دوروتی و کیسه رویاهایش را می پوشانند

الان تاریکه

خیلی خیلی تاریکه

ماه کجاست؟

آسمان غمگین است

دوروتی رویاهای اشتباه می بیند

از کیفش بیرون

وای نه! الان تاریک است

خیلی خیلی تاریکه

دوروتی یک دوچرخه جادویی بیرون می آورد

برای نهنگ بزرگ سفید دوروتی

یک استخوان بزرگ برای ماهی قرمز کوچک بیرون می آورد

چه خواب های وحشتناکی

کمک. کمک

دریا کجاست؟

وای نه!

این برای من نیست

کمک کمک

این در دریا چیست؟

وای نه! این برای من نیست!

دوروتی یک جعبه پشه برای بیلی بیرون می آورد

دوروتی جعبه ای از کرم ها را برای چارلی بیرون می آورد

چه رویاهای وحشتناکی!

آخ! آخ! پشه روی بینی من

آخ! آخ! پشه روی انگشتان پام

یوک! یوک!

اوه! نه! نه اینها

لطفاً همین حالا این رویا را متوقف کنید!

گربه های روی پشت بام ها آهنگ خاصی می خوانند:

میاو، میاو، هی، هی

ابرها، ابرها گمشو

گربه ها آواز می خوانند و آواز می خوانند

این یک آهنگ خاص است و ابرها از بین می روند

ماه لبخند می زند

ستاره ها چشمک می زنند

آسمان خوشحال است

دوروتی خوشحال است

او لبخند میزند

او رویاهای درست را از کیفش بیرون می آورد

رویاهایی برای مومیایی ها و باباها

رویاهای پسران و دختران

رویاهایی برای گربه ها و سگ ها

رویاهایی برای حیوانات بزرگ و کوچک

رویاهایی برای همه

داستان دورتی مبتدی
داستان دورتی مبتدیدوست داشتنیhas dreamsایران فلوئنتداستان ساده انگلیسیدوروتی
به سه چیز دیدار دست دهد و رستگاری پدیدار شود پاکی دل و دیده و پاکی گوش از آنچه شنیده
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید