من حمید ترکاشوند از ملایرم معلمم و افتخارم معلم است و شاگرد همه شما بودن در کترم درد دارم دست ندارم به جایی بندش کنم میسوزم از اینکه فرهنگ در کشورم مرده و توحیه گتد خویش تبدیل به رفتار عادی شده ؟؟؟؟؟؟