ایران به خدا گناه دارد ویرانشمکنید هر کس به سهم خویش

مدتی است پخش دخانیات نه لبنیات تبدیل به کسب سود آوری شده قیمت پشت جلد درج شده که عملا سران دخانیات اعلام کنند در ای معامله. با فروشنده و توزیع و تولید هماهنگ است و بین بمصرف کنده و توزیع و تولید فاصله ی خودخواهانه باید درج میشد نه قیمتی که 90 درصد. اف هم بهش نمیکنند مثال دینستون قیمت5007ولی عن10یا 1111و...حال سوال اینجاست همه گریه بر جنازه ادضاع میکنیم طوری قیلفه حق به جاتب مظلومیت میگیریم که یادمان میرود بابا ما ظالمیم نه مظلوم مغازه دار روی ی بسته سیگار. بین 2تاهفت هزار سود میبندد پای لنگ دخانی که روزگاری خواتده در روزگار دو چیز کشیدنی است یکی مهر پری رخان که با ادصاع طلا و کار تبدیل به کابوس مری رخان شده که باسیگار پر دخان کشیدنی است اما خودش هبر تداره بابا تداره که همه ذست در دست هم واده اند به مهر کنند ازپایه میهن خویش را ویران. باز بگو حب وطن از ایمان است نه ولله نیست ابن جوری حب وطن. یا ماتد ابر خیانت کاران که به بهانه نبود امنبت سرمابه د به بهای نابودی جوانان خویش دلار ها به بیابان شیخ نشین ها بردند که اباد ونتد اعراب را که دمادم. ایرانیت را جلو و سپر خیانت خود میکنیم تفرین به سرمایه رسانان به اعراب. و نفربن به من که دارم غلط زبادی میکتم اما سیگار پر دخان را بی جر و بخث دو هزار بالای قیمت میمیخرم که خرم که اینگونه بی فریاد تسلیم حور بیکانه و دوستیم به هدا نیست رسم وطن داری در جایی که این گونه که ما هستیم. یک حرکت لازم است تغییر فردی فردی بی ادعا و بدون منتظر شدن بر گرفتن مزد تغییر خویش به خدا این وطن گناه دارد به هدا بجه هایس گتاه دارتد که از بچگی تگران عاقبت باشند به خدا سیگار فروش و خر فروش و شر فروش. بقال محله با من که معلم هستم به وطن. بیاید کم فروشی و گران فروشی تکنیم ایران اصل دارد ایران اسب دارد ایران باران دارد ایران بادابادام ددارد ولی به اشکم ختم شد ایران صاحب تدارد؟ایران دلسوز ندارد ایران را کارش دهیم تا از این بحران خود ساخته بگذرد ایران کورش دارد ولی اکنون کوررش مسلک کم دارد خیلی کم دلرد لیران گناه دارد خرابش نکیم همه به راه خود. ایران سیل دارد سیل فرصت است تبدیلش به تهدید ها نکنیم.