هوش کالا مرجع توانبخشی و مشاوره است که با هدف معرفی خدمات رشته های فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، گفتار درمانی ، ارتوپد فنی ،مشاوره و روانشناسی محتوا منتشر می کند و مراکز و کلینی