همچون ابرهاقسم به مرواریدهایی که روی گونه هایت لغزید،

قسم به شب های بیداری و تا صبح نوشتن،

قسم به روزهایی که بندهای کتانی هایمان را گره می زدیم و از روی صخره ها و جویبارها می پریدیم، به مانند پرندگانی کوچک،دیوانه و عاشق.

و قسم به تمام موج های سینوسی زندگی، که در فرازهایش اوج گرفتیم و در فرودهایش شناور شدیم بی آن که غرق شویم.

قسم به شعرهایی که از چشمانم سروده شدند،

که هیچ چیز در این ویرانه پایدار نیست.

زمان می گذرد و ما می گذریم

همچون ابرها بر فراز و فرود صخره ها و جویبار ها.


اسکای