گاه و بیگاه نوشته های یک روانی‌شناس - پر از هجو و شطح صرفا جهت خخنده