ایده آل تو اولین پلتفروم جامع معرفی و بررسی خدمات دهندگان عروسی و جشن در ایران است.www.idealeto.com