آدم‌های صفر و یکی

آدم‌های صفر و یکی
ما به‌شدت رفتار منطقی و ریاضی از خود نشان می‌دهیم؛ پس زیاد توقع احساسا...