ارتباط خانه هوشمند و اینترنت اشیا

ارتباط خانه هوشمند و اینترنت اشیا :

در خانه هوشمند تمامی اشیا به اینترنت وصل هستند و به یکدیگر متصل هستند. مثلا فکر کنید که شما میخواهید به مسافرت بروید.

دغدغه هایی که برای یک سفر دارید را به یاد آورید و در ذهن خود مرور کنید.

دغدغه های شما چیست؟

به چند نمونه از این دغدغه ها اشاره میکنم:

  • آبیاری گل ها

زمانی که شما نیستید به راحتی گل و گیاه شما آبیاری خواهند شد. این دستگاه ها به دلیل اتصال به اینترنت به راحتی میتوانند بر اساس برنامه ریزی های مشخص شده از این دستورات پیروی کنند.

  • دزدی از خانه

دارای سنسورهای حساس و دقیق هستند که میتوانند آنها را از نظر امنیتی چک کنند. شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر به مقاله کاربردهای خانه هوشمند سر بزنید.

  • امکانات گرمایشی/سرمایشی

تمامی امکانات گرمایشی و سرمایشی خانه شما که بوسیله اشیایی که به اینترنت متصل هستند چک خواهند شد.

  • نگهداری از خانه در صورت نبود شما

مانند یک سگ نگهبان از خانه شما مراقبت میشود ودر صورت وجود منبع یا فردی ناشناس سریعا پیغام هایی مبتی بر خطرهای احتمالی برای شما و پلیس ارسال خواهد شد.