انواع موج صدا

موج های صدا به هفت دسته تقسیم میشوند.

موج سینوسی

موج سینوسی، بالا میرود سپس همانطور که به اوج میرسد آرام میشود، تغییر جهت میدهد و سپس با شتاب زیر صفر میرود. همانطور که به پایین میرسد آرام میگیرد، تغییر جهت میدهد و با شتاب به بالا برمیگردد.

موج مربع

این موج، اساساً برای نصف دوره (سیکل) مثبت و بعد برای نصف سیکل منفی ست.

برای ادامه مطلب و دانلود صدا های مختلف(باد، هرج و مرج و...)به ساند اسنپ مراجعه کنید.