خبر فوری : آیا با شنیدن این اخبار خوشبین هستید ؟

خبر فوری : آیا با شنیدن این اخبار خوشبین هستید ؟
طوفان ها در آمریکا تظاهرات سراسری مردم تیر اندازی دسته جمعی ترسناک تن...