اثبات کرویت عالم کیهانی در قرآن مجید

این مطلب اعجاب انگیز علمی از آیه ی 17سوره ی مبارکه "اَلرَّحمن"که الحق ، عروس قرآن است ، و صرفا با سه واژه  برداشت می شود.

"رَبِّ المَشرِقَین و رَبِّ المَغرِبَین" ترجمه ی لفظ به لفظ این آیه این است.

"پروردگار دو مشرق و دو مغرب"

از این آیه  ، اثبات کرویت زمین تلقی گردیده است.

هر چند این تلقی از نظر این جانب صحیح است ، اما کامل نیست و تلقی ناقصی میباشد.

آنچه از این آیه برداشت می شود بسیار وسیعتر از این حرفها (اثبات کرویت زمین )می باشد.

اثبات کرویت زمین، از عبارت قرآنی "اُمُّ القُری و مَن حَولِها"برداشت می شود که شرح آن در مقاله ای با عنوان "اثبات کرویت زمین در قرآن مجید"در سایت قرارداده شد.

اما سوالی که ممکن است به ذهن شما خطور نماید این است که :

چگونه شما اصرار دارید که این مطلب اعجاب انگیز علمی از این آیه ی قرآن و آن هم صرفاً با سه واژه برداشت میگردد ؟

در پاسخ باید بگوئیم :

اگر شناخت درستی از اشکال هندسی داشته باشیم و با خصوصیات آنها آشنایی داشته باشیم ، دستیابی به چنین برداشتی بسیار راحت خواهد شد.

از بین اشکال هندسی تنها شکلی که دارای دو مشرق و دو مغرب است ، شکل کروی است.

به طوری که هیچ شکل دیگری دارای این مشخصه نیست و این مشخصه صرفاً متعلق به اشکال کروی میباشد.

از آن جا که خداوند قادر ، تنها خالق و آفریننده ی کره ی زمین نیست و شکل غالب اجرام سماوی  ، کروی محض است و از آن جا که دو واژه ی "المشرقین"و "المغربین"به صورت مثنی(دوتایی )در آیه ی 17 سوره ی الرَّحمن به کار رفته است ، لذا ، نتیجه میگیریم که شکل عالم کیهانی نیز کروی می باشد.

حال سوالی که در این جا به ذهن من میرسد و جوابی برای آن نیافته ام این است که :

چگونه متاسفانه عده ای از ما بچه مسلمانها به خود این جرات را میدهیم که بگوئیم : من به قرآن اعتقاد ندارم؟

چگونه می توان به این کتاب آسمانی که در بیش از 1400سال پیش نازل شده (زمانی که هیچ تصوری حتی از کرویت زمین برای انسان وجود نداشت ) اعتقاد نداشت ؟

در حالی که خداوند پرده از بسیاری از مطالب و اعجازات علمی در این کتاب و با کوتاه ترین عبارتها برداشته است و فقط کافی است شخصی اهل تدبر و تفکر در این کتاب آسمانی باشد ، آن هنگام می تواند به این مطالب دست یابد و درستی این اعجازات علمی برایش مکشوف گردد.

در پایان ، از صبر و حوصله ای که برای مطالعه ی این مقاله انجام دادید ، تشکر می نمایم.

(این مقاله ، با همین عنوان و به صورت مختصرتر در روزنامه ی اصفهان امروز پیشتر به چاپ رسید. )


منبع : www.tafsiretaher.com