جان باختگان فداکار

بهشت پر نعمت ماوایتان باد.
بهشت پر نعمت ماوایتان باد.


ب ه ن ظ ر ا ی ن ج ا ن ب ج ا ن ب ا خ ت گ ا ن ح ا د ث ه ت ل خ س ق و ط ه و ا پ ی م ا ی ا ک ر ا ی ن ی د ر و ا ق ع پ ی ش م ر گ م ر د م ا ی ر ا ن ش د ن د ز ی ر ا ا گ ر چ ن ی ن ا ت ف ا ق ی ن م ی ا ف ت ا د آ م ر ی ک ا د ر ص د د ا ن ت ق ا م ب ر م ی آ م د و ت ه د ی د ش ر ا د ر ب ا ر ه ح م ل ه م و ش ک ی ب ه م و ا ض ع ی د ر ا ی ر ا ن ع م ل ی م ی ک ر د ا ز ی ا د ن ب ر ی م ک ه آ م ر ی ک ا ب ا ژ ا پ ن چ ه ک ر د (ب م ب ا ر ا ن ا ت م ی) چ ه ب خ و ا ه ی م چ ه ن خ و ا ه ی م آ م ر ی ک ا ا ب ر ق د ر ت د ن ی ا ا س ت پ س ب ا ا ی ن ا ت ف ا ق ب ه خ ی ا ل خ و د ش ا ز ا ی ر ا ن ا ن ت ق ا م گ ر ف ت ه ا س ت و ف ع ل ا م ش غ و ل ج ن گ ر و ا ن ی ع ل ی ه س پ ا ه و ا ل ب ت ه ب ا ک م ک گ ر ف ت ن ا ز م ز د و ر ا ن و خ ا ئ ن ی ن د ا خ ل ی ا س ت و ح د ا ق ل ف ع ل ا ق ص د ع م ل ی ا ت ن ظ ا م ی و م و ش ک ی ع ل ی ه ج ا ن م ر د م ا ی ر ا ن ر ا ن د ا ر د ا م ا ا ی ن ح ق ی ق ت ر ا ن ب ا ی د ف ر ا م و ش ک ن ی م ک ه د ر ا ی ن ج ن گ ر و ا ن ی ن ی ز ب ر ا د ر ا ن س پ ا ه ی د ر خ ط م ق د م ه س ت ن د و ن ه ا ی ت ب ی ش ر ف ی ا س ت ا گ ر آ ن ه ا ر ا ت ن ه ا ب گ ذ ا ر ی م