صله منفعت


"صله رحم" که در احادیث بر انجام آن سفارش ویژه شده است و برکت در عمر و روزی از مزایای عمل و پایبندی به آن ذکر شده است ، در این روز و روزگار بیشتر "صله منفعت" شده است تا "صله رحم".

خویشاوندی با منفعت طلبی و در نظرگرفتن منافع تفاوت دارد.

صله رحم این روزگار ما به گونه ای شده است که در نظرمیگیریم با چه کسانی رفت و آمد داشته باشیم و با چه کسانی رفت و آمد نداشته باشیم ؟

به واقع ، چرتکه می اندازیم که از رفت و آمد با چه کسانی منفعت بیشتری به ما میرسد ؟

لذا ، با همانهایی بیشتر رفت و آمد خواهیم داشت که بتوانیم انتظارات متقابلی و حتی بیشتری را از آنها داشته باشیم.

این طرز از رفتار اجتماعی را اینجانب ، "صله منفعت" نام گذاری کرده ام ، رفتاری که به هیچ وجه نمی تواند رنگ و بوی معنوی و الهی ، "صله رحم"را داشته باشد.

و صله رحم در واقع ، کنش اجتماعی است که در آن اصلا منافع شخصی مطرح نیست و شما را وامیدارد با کسانی از خویشاوندان رفت و آمد نمایید که به آنها منفعت برسانید بدون این که از آنها انتظار منفعت رسانی به خود را داشته باشید.

منبع: [email protected]